Zasady dobrych praktyk Partnera BRS

PODSTAWOWE WARTOŚCI I IDEAŁY ETYCZNE

Zależy nam na uczciwych i dobrych Partnerach Biznesowych. Niestety na rynku działają też firmy, które sprzedają w sposób nieuczciwy i bardzo często niezgodny z prawem.

1

1. Uczciwość

Partner BRS działa uczciwie i rozważnie, z poszanowaniem słusznego interesu klientów i dobra rynku finansowego, oraz nie nadużywa swojej dominującej pozycji wynikającej z przewagi zasobów, w tym kwalifikacji lub kompetencji osób działających w jego imieniu.

2

2. Staranność i kompetencje

Partner BRS prowadzi działalność rzetelnie i z należytą starannością, dbając o to, by osoby działające w jego imieniu miały odpowiednie kompetencje zawodowe i
przyjmowały postawę etyczną.

3

3. Godność i zaufanie

Partner BRS postępuje w sposób budzący zaufanie oraz zapewniający poszanowanie godności klientów i kontrahentów, dbając o przejrzystość swoich działań.

4

4. Zasoby i procedury

Partner BRS dysponuje zasobami oraz procedurami niezbędnymi do sprawnego wykonywania i monitorowania prowadzonej działalności i wykorzystuje je w dobrej wierze.

5

5. Informacje od klientów

Partner BRS dąży do jak najlepszego poznania potrzeb swoich klientów, w takim zakresie, w jakim może to być przydatne do dostosowania jego oferty, zakresu lub poziomu świadczonych usług do sytuacji klientów.

6

6. Ochrona informacji o klientach

Partner BRS chroni informacje o klientach i dba o to, by informacje te były wykorzystywane zgodnie z prawem.

7

7. Informacja dla klientów

Partner BRS zapewnia klientowi jasną i rzetelną informację o oferowanych produktach i usługach oraz o związanych z nimi kosztach, ryzyku i możliwych do osiągnięcia korzyściach, ułatwiając klientowi dokonanie właściwego wyboru.

8

8. Reklamacje klientów

Partner BRS starannie, rzetelnie i terminowo rozpatruje reklamacje klientów, korzystając w miarę potrzeby z mediacyjnych i polubownych form rozstrzygania sporów.

9

9. Stosunki wzajemne i uczciwa konkurencja

Partnerzy BRS we wzajemnych stosunkach kierują się dobrymi obyczajami kupieckimi,
z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji.

10

10. Działania dla rozwoju rynku

Partnerzy BRS, nie naruszając własnych interesów oraz zachowując tajemnicę zawodową i tajemnicę handlową, współdziałają w promowaniu dobrych praktyk rynkowych i ładu korporacyjnego oraz, w miarę możliwości, w eliminowaniu z praktyki gospodarczej zjawisk utrudniających rozwój rynku finansowego, w szczególności działań nieuczciwych, nierzetelnych lub niezgodnych z zasadami określonymi w tym dokumencie.