KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanego dalej „RODO”, na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Banking Retail System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-640, przy ul. Jana Pawła Woronicza 31/264 wpisaną do KRS pod numerem 0000510545, o numerach NIP: 5213669623 oraz REGON: 147185913, dalej zwane „BRS” lub „Administratorem”.

2. Administrator przetwarza dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr IP komputera; w celach: korzystania z usług systemu BRS online udostępnianego na stronie www: http://www.brsonline.pl; w tym: kontaktu z użytkownikiem poprzez formularz kontaktowy; do celów statystycznych oraz analiz preferencji osób odwiedzających stronę www: uzyskiwania dostępu do innych serwisów/stron/ aplikacji prowadzonych przez BRS lub podmioty powiązane.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 a, b, c i f RODO, to jest zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażona w sposób i zakresie określonym powyżej, wykonanie umowy , wypełnienie obowiązku prawnego oraz prawnie uzasadniony interes Administratora.

4. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym w zakresie – jak w pkt. 2 – jest dobrowolne jednak konieczne w celu uzyskania dostępu do usług serwisu oferowanego za pośrednictwem strony http://www.brsonline.pl;

5. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych z którym można się skontaktować korzystając z adresu e-mail: iod@brsonline.pl

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych do momentu cofnięcia zgody.

7. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres trwania współpracy z użytkownikiem w zakresie świadczenia usług pośrednictwa finansowego, a po jego zakończeniu przez okres, wymagany przez przepisy obowiązującego prawa lub przez okres wymagany dla realizacji uzasadnionego interesu Administratora.

8. Dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom współpracującym celem realizacji umowy tj bankom udzielającym kredytów oraz podmiotom upoważnionych na podstawie obowiązującego prawa.

9. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

10. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawne. Skargę wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.